Privacy notice

Почитувани корисници Ви благодариме за посетата на нашата веб страна.
Ви ја приложуваме Политиката за заштита на податоците, со која се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се предмет на обработка.
Следнава Политика за заштита на податоците се однесува за веб страната на ЕЛИНГ ДОО, Скопје, www.eling.com.mk. Оваа политика се однесува и се применува на сите наши домени и поддомени, а се појавува на дното од веб страната.

 

Прибирање информации

Вие како посетители доброволно поднесувате лични податоци: име, презиме, поштенска адреса, контакт телефонски број, e-mail адреса, област на интерес, итн. Овие податоци се користат единствено за исполнување на Вашата нарачка. Доколку се добие ваша дозвола се прави исклучок и може податоците да се искористат за маркетиншки цели. Пример: регистрација за добивање на електронски весник од нашата компанија. Личните податоци ќе бидат чувани во форма која овозможува идентификација на субјектот на личните податоци и откако повеќе нема да бидат потребни се уништуваат.


Заштита на Вашата сметка

Вашето корисничко име и лозинка треба да Ви бидат познати единствено вам. Тие се клучот на Вашата сметка и Вашите лични податоци.
Затоа, користете броеви, букви, специјални знаци и чувајте си ја лозинката во тајност. Имајте контрола врз корисничкото име и лозинката за да не станете дел од законски водени активности предводени во Ваше име.
*Доколку Вашата лозинка е компромитирана на било каков начин, Ве молиме ВЕДНАШ известете го Елинг и сменете ја лозинката.


Cookies, Технологија

Веб страната може да употребува технологија за следење во зависност од формата, Cookies. Оваа технологија е корисна за прибирање на различни информации како што се, користени оперативни системи, број на посетители, пребарувања на поситителите и слично. Со помош на оваа технологија се подобруваат перформансите на самата веб страна.


Обврска за тајност и заштита на личните податоци со SSL безбедносен сертификат

Право за користење на Вашите лични податоци имаат само вработените на Елинг. Тие се заштитени од губење, уништување, фалсификување и неавторизиран пристап. Се користат соодветни методи за заштита при пренос, соодветно со ризикот и природата на информациите. Заради спречување на неовластен пристап се применуваат сите организациски и технички мерки за заштита на личните податоци.
За заштита на Вашите лични податоци Елинг користи SSL сертификат кој е активен на страната каде ги внесувате истите. Со инсталирање на овој сертификат на web страната оневозможуваме информациите да бидат искористени од надворешен неовластен пристап (сајбер крадци). Со ова Вашите имиња, адреси, лозинка и други дополнителни лични податоци кои ги оставате при регистрација на нашиот сајт се дополнително обезбедени.


Употреба на веб страницата од малолетни лица

Малолетни лица не смеат да оставаат информации без дозвола од нивните родители или старатели. Родителите и старателите треба да ги научат своите малолетни деца безбедно и сигурно да ракуваат со своите лични податоци на интернет. Елинг никогаш нема да земе и да користи лични податоци од малолетни лица без дозвола од нивните родители или старатели.


За сите прашања во врска со сигурноста и безбедноста на Вашите лични податоци контактирајте не.
Контакт: е-mail: info@eling.com.mk
Елинг
бул. Србија бр. 13
1000, Скопје, Република Македонија
Тел. +389 (02) 2770500

*Информациите содржани во оваа политика се предмет на промена од време на време, без претходна најава.
Ве молиме прочитајте го и следете го овој документ, а ние гарантираме безбедност и едноставна трансакција.